Malokluzyonlu bireyler ve Sınıf I ideal okluzyona sahip bireylerin dental ve alveoler genişliklerinin kıyaslanması

Malokluzyonlu bireyler ve Sınıf I ideal okluzyona sahip bireylerin dental ve alveoler genişliklerinin kıyaslanması

Comparison of dental arch and alveolar widths of patients with Class II, division 1 malocclusion and subjects with Class I ideal occlusion.

Malokluzyonlu bireyler ve Sınıf I ideal okluzyona sahip bireylerin dental ve alveoler genişliklerinin kıyaslanması: Transvers boyutları değerlendiren bazı yazarlar Clas II div 1 hastalarda maksiler arkın daha dar olduğunu ve tedavi sırasında veya öncesinde ekspansiyon gerekli olduğunu bildirmişlerdir.(Varella, Staley et al, Buschang et al). Bishara ve ark Class II div 1 hastalarda transvers yetmezliğin süt dentisyondan daimi dentisyona kendiliğinden düzelme göstermediğini bildirmiştir. Benzer şekilde Bacetti ve ark da transvers yetmezliğin süt dentisyonda belli olduğunu ve karma dentisyona kadar devam ettiğini bildirmiştir.

Çalışmada 30 hastadan oluşan Class II div 1 grubun ort yaşı 16,07, 30 Class I hastanın ort yaşı 19,17 yıldır. Hastalar daimi dentisyondadır. Çeşitli populasyonlarda dental ark genişliklerini araştıran yazarlar, kızlarda molar ve kanin bölgelerindeki boyutlarda 13 yaşından sonra değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. Bu yüzden çalışmaya minimum yaşı 13 olan bireyler dahil edilmişlerdir.

Birkaç çalışmada interkanin genişlikler değerlendirilmiş, karmaşık sonuçlar bulunmuştur. Frochlich ve Bishara ve ark maksiler va mand interkanin genişlikler arasında (Class I ve Class II div 1) fark bulmazken, Staley ve ark maksiler kanin genişliğin Class II grupta daha dar olduğunu bildirmiştir (mand interkaninda fark bulamamışlar). Bizim bulgularımıza göre ise diğer yazarların aksine mandibuler interkanin genişlik Class II grupta daha geniş bulunmuştur. Maksiler interkanin genişlikler ise gruplar arasında fark göstermemiştir. Bu bulgu Class II bireylerde artmış overjetin nedeni veya sonucu olabilir.

Çoğu çalışmada intermolar genişlikler değerlendirilmiştir. Frochlich ve Bishara gruplar arasında molar genişliklerinde fark bulamazken Staley ve ark , Tollaro ve ark, Bacetti ve ark Class II bireylerde maksiler intermolar genişliğin daha dar olduğunu bildirmişlerdir. Bu durumu Staley ve arkadaşları Class II hastalarda artmış overjetin kompanzasyonu için maksiler posterior dişlerin palatal hareketine bağlamışlardır. Bizim sonuçlarımıza göre mandibuler intermolar genişlikler gruplar arasında fark göstermezken maksiler intermolar genişlik Class II grupta daha dardır. Maksiler 1. premolarlar arası genişlikler gruplar arasında fark göstermezken 2. premolarlar arası genişlikler Class II grupta daha dardır. Maksiler ve mand interalveoler genişlikler ise gruplar arasında fark göstertmemiştir. Bu sonuçlara göre transvers yetersizlikte maksiller kemik kaidesinin değil maksiler posterior dişlerin (2.premolar ve 1.molar) sorumlu olduğu görülmektedir. Bu yüzden, Class II div 1 hastaların tedavisi sırasında veya öncesinde slow maksiller genişletme önerilebilir

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH