Erken karma dentisyonda mandibular ön çapraşıklığa neden olan faktörler

Erken karma dentisyonda mandibular ön çapraşıklığa neden olan faktörler

Factors contributing to mandibular anterior crowding in the early mixed dentition.

Erken karma dentisyonda mandibular ön çapraşıklığa neden olan faktörler: Çapraşıklık malokluzyonun en sık görülen tipi olmasına rağmen mandibuler keserlerin çapraşık olduğu bir dönem normal olarak kabul edilmektedir. Daimi mandibuler lateral keserler sürdüğünde dört mandibuler keserin düzgün sıralanması için 1,6 mm ek yer ihtiyacı mevcuttur (incisor libaility) Bu hafif çapraşıklık;

• Interkanin genişliğindeki hafif artış
• Süt keserlere göre daimi keserlerin daha labial pozisyonlanması
• Maymun ararlığına doğru kaninlerin hafif geri hareketi. İle çözülmektedir.

Ancak 1,6 mm den fazla bir çapraşıklık bu mekanizmalarla çözülmeyebilir. Sanin ve Savara longitudinal bir çalışmada erken karma dentisyonda çapraşıklığı olan hastaların %89 unun daimi dentisyonda da çapraşıklığa sahip olduğunu ve sadece %11 vakanın tam düzelme gösterdiğini bildirmiştir. 2 hasta dışında kendiliğinden düzelen diğer hastalar erken karma dentisyonda 0,5 mm den daha fazla çapraşıklığa sahip değildirler. Lundy ve Richardson alt keserlerin ilk sürmesinden alt kaninlerin ilk sürmesine kadar alt keser çapraşıklığının ortalama 0,9 mm azaldığını bildirmiştir. Bazı yazarlar çapraşıklıkla ark boyutlarını ilişkilendirirken bazıları ise diş boyutlarını ilişkilendirmişlerdir.

Çalışmada Class I iskeletsel paterne ve erken karma dentisyona sahip 60 hasta incelenmiştir. Bu hastalarda mandibuler çapraşıklığı 1,6 mm den küçük veya eşit olanlar NCG grubuna (30 hasta), fazla olanlar CG grubuna (30 hasta) dahil edilmiştir.

Literatürde bazı yayınlar çapraşıklığı olan ve olmayan hastalar arasında ark genişlik farkları bulmuşlardır. Howe ve ark şiddetli çapraşıklığı olan hastalarda mandibuler ark genişliklerinin belirgin biçimde daha dar olduğunu ve diş kütlesinin azaltılmasından ziyade ark uzunluğunun arttırılması gerektiğini bildirmiştir. Radnzic de çapraşıklıklı bireylerin ark genişliklerinin daha az olduğunu ve çoğu vakada çekimlerin gerekeceğini bildirmiştir. Hagberg interkanin mesafesinin 26 mm den düşük olduğu vakalarda çapraşıklık oluşacağını, 28 mm veya daha büyük olanlarda ise çapraşıklık riski olmayacağını bildirmiştir.

Çalışmalar

 

Bizim çalışmamızda da mandibuler süt kaninler, süt molarlar ve daimi molarlar arası genişlikler ve mandibuler interalveoler genişlikler NCG grubunda daha fazladır. Hagbergle uyumlu olacak biçimde kaninler arası genişlik NCG grubunda 26,3, CG grubunda ise 24,7 dir. Biz hastaları erken karma dentisyonda değerlendirmemize rağmen daimi dentisyonu değerlendiren Howe et al, Radnzic, Sanin ve Savara ile bulgularımız uyuşmaktadır. Bu da çapraşıklığı olan veya olmayan bireyler arasında ark genişlik farklarının erken karma dentisyonda bile belirlenebileceğini göstermektedir. Sonuçlarımıza göre mandibuler keserler için mevcut yer ve toplam ark uzunluğu ölçümleri çapraşıklık olmayan grupta daha büyüktür. Ölçüm tekniği ve denitsyonel safha farklılıklarına rağmen bulgularımız Sanin ve Savara, Radnzic ve Melo et al ile uyumludur.

Bazı yazarlar diş boyutlarının CG ve NCG de farklı olduğunu bildirmişlerdir. Howe et al ile uyumlu olacak şekilde çalışmamızda dört mandibuler keserin toplam genişliği CG ve NCG gruplar arasında fark göstermemektedir.

 

Çalışmamızda çapraşıklık ile keserler için mevcut yer, interkanin, süt intermolar, interalveoler, daimi intermolar genişlikler arasında belirgin ters korelasyonlar görülmüşken. Gruplar arasında diş boyutları farklılık göstermemesine rağmen toplam keser genişliği çapraşıklıkla direkt korelasyonlu bulunmuştur. Bu da çapraşıklık gelişiminde ark boyutlarının (genişlik) daha önemli olduğunu düşündürmektedir. Toplam ark uzunluğunun NCG de daha fazla olmasına rağmen çapraşıklık ile total ark uzunluğu arasında korelasyon bulunmaması izole olark düşünüldüğünde ark uzunluğu ile çapraşıklık rasında ilişki olmadığını ancak ark uzunluğunun diğer faktörlerle birlikte çapraşıklığa katkıda bulunduğunu düşündürmektedir.

Çalışmanın sonuçlarına göre tedavi planlamasında bireysel değişiklikler önemli rol oynarken mandibuler ant çapraşıklıklı vakalarda ark boyut ve uzunluk yetersizlikleri göz önünde bulundurmalıdır. Erken karma dentisyonda lingual ark veya lip bumper kullanımı faydalı olabilir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH